top of page

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa I elektryczna
dla osób dozoru i eksploatacji

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Ustawa Prawo energetyczne i przepisy z niej wynikające

 • Ustawa Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi

 • Przepisy ochrony przeciwpożarowej

 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; polecenie wykonania pracy

 • Wyłączniki różnicowoprądowe i zakres ich stosowania

 • Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych i odgromowych oraz połączeń wyrównawczych

 • Elektryczne urządzenia napędowe; dobór przewodów i zabezpieczeń

 • Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; strefy zagrożenia wybuchem

 • Stacje transformatorowo-rozdzielcze; elektroenergetyczne linie przesyłowe

 • Podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, elektryczne sieci trakcyjne

 • Dokumentacja budowy, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna, książka obiektu budowlanego

 

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu instalacji i sieci elektrycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

 

Szkolenie trwa jeden dzień, także w formie wyjazdowej. Cena do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

 

Kandydaci do egzaminu dobrze znający aktualne przepisy mają możliwość przystąpienia do egzaminu bez uczestnictwa w kursie przygotowującym.

 

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:

605 658 349

501 278 967

bottom of page