top of page

Jak zostać członkiem PZITS?

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej, bądź też osoba pracująca w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacje, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju PZITS lub

specjalności objętych jego działalnością.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana rozwojem działalności PZITS. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się ze Statutem oraz złożyć wydrukowaną deklarację w Sekretariacie Oddziału. Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków kandydat ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł. miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł.).

 

W przypadku nieopłacenia składek przez rok, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, następuje utrata członkostwa.

Numer konta bankowego: 75 1500 1777 1217 7007 0427 0000 Santander Bank Polska S.A.

bottom of page