top of page

Referencje

Działalność O/W PZITS i nadawanie referencji technicznych firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

- projektowania

- wykonawstwa

- produkcji.

O referencje mogą występować firmy prowadzące działalność zgodną ze specjalnościami PZITS tj.:

 • Wodociągi

 • Kanalizacja

 • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo

 • Wentylacja i klimatyzacja

 • Gazownictwo

 • Balneotechnika

 • Technologia basenów i kąpielisk

 • Technologia urządzeń zbiorowego żywienia

 • Pralnictwo

 • Ochrona wód

 • Ochrona powietrza atmosferycznego

 • Ochrona gleby

 • Ochrona przed hałasem i wibracjami

 • Oczyszczanie miast

 • Unieszkodliwianie odpadów

Referencje nadawane przez O/W PZITS wykorzystywane są przez firmy w ofertach na swoje usługi i mają duży wpływ na wybór ofert przez inwestorów w przetargach.

Informacje i wnioski o nadanie REFERENCJI TECHNICZNYCH można uzyskać w Oddziale Warszawskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

bottom of page