top of page
Szukaj

EKSPERTYZA INŻYNIERSKA nr 2/BSR/2021

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Instalacji wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji:

Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli


1. Cel i zakres opracowania ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest ocena projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji pod kątem zgodności z obowiązującymi w trakcie projektowania przepisami oraz uznaną praktyką inżynierską. Z uwagi na zasadę nie działania prawa wstecz projektu nie ocenia się pod kątem obecnie obowiązujących przepisów. Wymagany zakres ekspertyzy zgodnie ze zleceniem. 1. Charakterystyka projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. 2. Wykaz ewentualnych niezgodności projektowych z obowiązującymi normami, przepisami prawa z zakresu wentylacji oraz sztuką budowlaną, w tym także określającymi dopuszczalne poziomy hałasu. 3. Możliwe kierunki działań naprawczych wraz ze wskazaniem elementów projektów wymagających uszczegółowienia. 4. Przegląd i analiza rysunków, rzutów, schematów oraz zestawienia materiałów. 5. Ocenia projektu pod kątem jego zgodności z normami, przepisami prawa z zakresu budowlanego oraz sztuką budowlaną. 6. Wykonanie obliczeń straty ciśnienia dla jednego, wybranego systemu NW5 w celu oceny zasadności sprężu central. 7. Wykonanie pełnych obliczeń dla potrzeb określenia zysków ciepła oraz osiągnięcia wymaganych parametrów temperatury i wilgotności w salach operacyjnych nr 0.39 i 0.43 w aspekcie zaprojektowanego bilansu powietrza i parametrów wydajnościowych dobranej centrali wentylacyjnej. 8. Sprawdzenie doboru central wentylacyjnych i określenie rzeczywistych temperatur osiąganych na salach operacyjnych nr 0.39 i 0.43 przy temperaturach normowych oraz dla temperatury 35° C i wilgotności względnej 50%. 9. Ocena rozwiązania pod kątem akustyki. 10. Niezgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięków w obszarze sal operacyjnych spowodowanych zastosowaniem stropów laminarnych modułami recyrkulacyjnymi zlokalizowanymi na salach operacyjnych generującymi dźwięki na poziomie 48 dB. 11. Stropy laminarne i centrale wentylacyjne zgodnie z projektem powinny być zgodne z DIN 1946 – 4. Jak to się ma do aspektu, iż układ wentylacji nie jest zaprojektowany w oparciu o tę normę? Zakres regulacji temperatury na salach oraz sterowanie temperaturą wg tej normy powinno być możliwe w zakresie od 19 do 26°C, a jest np. w lecie 22 – 25°C. 12. Lokalizacja czerpni i wyrzutni. 13. Ocena zasadności zastosowania stropów laminarnych o wymiarach 3,2 m × 3,2 m w aspekcie energochłonności związanej z wymaganymi dla tej wielkości stropu wydajnościami nawiewu powietrza. 14. Ocena poprawności rozwiązania utrzymania nadciśnienia na salach operacyjnych określonego, jako dwudziestoprocentowa różnica pomiędzy ilością powietrza nawiewanego i wywiewanego z sali operacyjnej, w aspekcie podziału powietrza przepływającego przez strop laminarny z podziałem na powietrze świeże i recyrkulowane. 15. Ocena sposobu dystrybucji powietrza do sali operacyjnej – jedna centrala nawiewno – wywiewna na dwie sale, a tym samym brak możliwości niezależnego normowania temperaturą i wilgotnością na każdej sali operacyjnej. 16. Ocena braku szczegółowego doboru tłumików. 17. Ocena braku graficznego opracowania na rozwinięciach poszczególnych układów wentylacyjnych klap przeciwpożarowych, regulatorów CAV, regulatorów VAV z tłumikami, tłumików oraz przepustnic otwórz zamknij. 18. Ocena lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza na ścianie budynku na wysokości przyziemia pod kątem zapisu z opisu, który wskazuje, iż pacjenci są źródłem substancji niebezpiecznych. 19. Ocena możliwości uzyskania wywiewu z sal operacyjnych wg wytycznych 80% dołem i 20% gór w aspekcie zastosowania recyrkulacji w sali operacyjnej. 20. Ocena sposobu zasilania chłodnic central wentylacyjnych z dwóch źródeł pod kątem ich połączenia w celu uzyskania biwalentności zasilania każdej centrali wentylacyjnej.

2. Ogólna charakterystyka projektu

Projekt wykonawczy, który jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy został wykonany dla rozbudowy w Wielkopolsce. Rozbudowa ta polega na wybudowaniu nowego bloku operacyjnego na poziomie parteru oraz zaplecza technicznego dla jego obsługi na poziomie przyziemia.

Rysunek 6‑1: Zakres rozbudowy szpitala Instalacja wentylacji i klimatyzacji składa się z 12 systemów nawiewnio – wyciągowych obsługiwanych przez centrale oraz 21 systemy wyciągowe obsługiwane przez dachowe wentylatory wyciągowe. Kluczowym elementem projektu jest klimatyzacja ośmiu sal operacyjnych, które będą obsługiwane przez cztery systemy NW5, NW6, NW7 i NW8, to jest po jednym na dwie sale operacyjne. Aby utrzymać wymagane warunki czystości powietrza w salach operacyjnych w projekcie uwzględniono montaż stropów laminarnych z filtrami HEPA H14 i recyrkulacją.3. Wykaz niezgodności z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką projektową


Poniższy wykaz zawiera wykaz niezgodności z przepisami i dobrą praktyką inżynierską, które zostały opisane szczegółowo we wskazanych rozdziałach.

1. Dobór wydajności central bez wymaganego współczynnika nadmiarowego na nieszczelności sieci kanałów.

2. Nadciśnienie w sali operacyjnej klasy S1a określone procentowo, a nie w paskalach.

3. Klasa czystości sal operacyjnych opisana wg normy, a nie według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

4. Temperatura i wilgotność sal operacyjnych nie odpowiada wymaganiom z wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

5. Brak podania nastaw przepustnic soczewkowych na kanałach, przez co nie da się wyregulować tak rozległej instalacji.

6. Brak doboru konkretnych typów tłumików.

7. Rysunki instalacji wentylacji są wykonane z pogwałceniem elementarnych zasad rysunku technicznego.

8. Lokalizacja czerpni i wyrzutni jest niezgodna z warunkami technicznymi.

9. Rozdziała powietrza w salach operacyjnych jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

10. Brak możliwości indywidualnej regulacji temperatury i wilgotności powietrza w każdej sali operacyjnej.

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru nie zawiera opisu procesu odbioru instalacji klimatyzacji pomieszczenia czystego.

12. Brak obliczeń sprężu central klimatyzacji, co skutkuje bardzo dużym przewymiarowaniem ich ciśnienia dyspozycyjnego, poważnemu zwiększeniu poziomu hałasu i zużycia energii elektrycznej.

13. Brak jest wrysowanych otworów rewizyjnych na kanałach wentylacji i klimatyzacji.

14. Brak koordynacji między branżami na rysunkach oraz przekazania w opisie wytycznych do branży elektrycznej i konstrukcyjnej.

15. Układ regulacji przepływu wody przez chłodnice niezgodny z zaleceniami dostawcy central VBW.4. Proponowane działania naprawcze


Poniżej przedstawiono wykaz proponowanych działań naprawczych.

1. Wykonać dobór wszystkich central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wydatek central musi się zgadzać z bilansem powietrza danego systemu z uwzględnieniem naddatku na nieszczelności. Spręż centrali musi być poparty obliczeniami hydraulicznymi instalacji kanałowych. Przeanalizować wymaganą moc chłodniczą dla letnich warunków burzowych: temperatura termometru suchego +350C i wilgotność względna f 65%.

2. Należy zaprojektować rozdział powietrza w blokach operacyjnych. Wyciąg powietrza z każdego rogu sali operacyjnej.

3. Poprawić opis pod kątem redakcji.

4. Wspólna centrala dla dwóch sal powoduje, że należy zaprojektować nagrzewnice i lance parowe osobno na każdym nawiewie do sali operacyjnej.

5. Należy wykonać obliczenia hydrauliczne sieć kanałów i wyznaczyć nastawy przepustnic.

6. Należy wykonać dobór tłumików akustycznych.

7. Należy poprawić rysunki ze szczególnym uwzględnieniem przekrojów, wymiarów oraz otworów rewizyjnych na kanałach wentylacyjnych.

8. Należy napisać specyfikację uwzględniającą specyfikę dla pomieszczeń czystych.

9. Brak jest projektu okablowania do siłowników. W wypadku tak dużej inwestycji to są kilometry przewodów i setki metrów korytek kablowych.

10. Brak jest projektu automatyki wszystkich central wentylacyjnych.

11. Wykonać koordynację między branżami.

12. Należy zaprojektować układy regulacji przepływu wody przez chłodnice.

13. Należy rozważyć zmianę lokalizacji czerpni ściennych ze ściany nasłonecznionej na zacienioną.

14. Należy przenieść wyrzutnie powietrza ze ściany na dach.


57 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page