top of page

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika wyodrębnia zawody z podziałem na kwalifikacje:

1. Technik urządzeń sanitarnych (symbol 311209):

  • K1 – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Minimalna liczba godzin: forma stacjonarna – 340 godz., forma zaoczna – 222 godz.

  • K2 – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Minimalna liczba godzin: forma stacjonarna – 330 godz., forma zaoczna – 216 godz.

  • K3 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Minimalna liczba godzin: forma stacjonarna – 300 godz., forma zaoczna – 196 godz.

2. Technik gazownictwa (symbol 311913):

  • K1 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

Minimalna liczba godzin: forma stacjonarna – 540 godz., forma zaoczna – 352 godz.

  • K2 – Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Minimalna liczba godzin: forma stacjonarna – 430 godz., forma zaoczna – 280 godz.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji występującej w zawodzie „technik urządzeń sanitarnych” (3 kwalifikacje) i w zawodzie „technik gazownictwa” (2 kwalifikacje) i prowadzony jest w formie zaocznej.

 

Poza efektami kształcenia uzyskanymi po ukończeniu kursu z zakresu danej kwalifikacji, słuchacza obowiązuje ponadto osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, na które składają się:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

- język obcy ukierunkowany zawodowo,

- kompetencje personalne i społeczne,

- organizacja pracy małych zespołów

- umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń sanitarnych i technik gazownictwa.

 

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być zwolniona z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia realizowanych na kursie, o ile przedstawi odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom stwierdzający wcześniej nabycie tychże treści lub efektów kształcenia.

 

Na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów przeznacza się 380 godzin – dla formy kształcenia stacjonarnej i odpowiednio 248 godzin – dla formy kształcenia zaocznej.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu umożliwiającego, po jego zdaniu, uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Oznacza to, iż: „począwszy od roku szkolnego 2013/2014 osoby dorosłe mogą uzyskać dyplom technika w zawodzie „technik urządzeń sanitarnych” lub „technik gazownictwa”, tylko i wyłącznie po uzyskaniu świadectwa z każdej kwalifikacji oddzielnie, wchodzącej w zakres danego zawodu” i „o ile posiada świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły średniej”.

 

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej, co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedziele. Częstotliwość zajęć tak zostanie określona, żeby w okresie jednego semestru odbyły się zajęcia z zakresu jednej kwalifikacji.

 

Zajęcia odbywają się w ośrodkach PZITS na terenie Warszawy w grupach min. 20 osób.

Koszt uczestnictwa w kursie jednego słuchacza wynosi 200 złotych miesięcznie. Ze słuchaczami zostanie zawarta umowa.

 

Uwaga! Po wpisaniu do klasyfikacji zawodów zawodu „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się kształcenia dla nowych kandydatów w zawodach:

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter instalacji gazowych

- monter sieci komunalnych.

 

Zakres kwalifikacji tych zawodów mieści się w zakresie nowego zawodu „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”. Jednocześnie po wprowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przestały istnieć Państwowe Komisje Egzaminacyjne nadające tytuły zawodowe (robotnika) lub mistrza w danym zawodzie.

 

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:

507 153 726

bottom of page