top of page

Egzamin na uprawnienia energetyczne – grupa I elektryczna
dla osób dozoru i eksploatacji

Zgodnie z art. 54. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000) osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

 

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym;

2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr 89 poz. 828, z późn. zm.).

 

Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Koszt jednego egzaminu E lub D wynosi 10% aktualnego najniższego wynagrodzenia.

 

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:

605 658 349

501 278 967

Do pobrania wniosek na egzamin (proszę drukować dwustronnie).

bottom of page