top of page

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Tematyka szkolenia obejmuje:

1. Budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej,   w tym:

 • zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,

 • stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,

 • warsztaty produkcyjno-usługowe,

 • obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,

 • obiekty weterynaryjne,

 • magazyny i hurtownie,

 • obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

 • stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich.

2. Budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,

 • obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz zespołami obsługi technicznej,

 • pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem przychodni lekarskich,

 • magazyny i hurtownie,

 • zakłady usługowe nieprodukcyjne,

 • obiekty weterynaryjne,

 • domy pomocy społecznej.

3. Budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:

 • budownictwo, o którym mowa w pkt. 2,

 • zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,

 • pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,

 • sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,

 • apteki.

 

Kurs zakończony zostanie zaliczeniem w formie testu z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych określonej dokumentacji projektowej.

 

Koszt uczestnictwa w 4-dniowym kursie wynosi 1 800 zł. od osoby. W kwocie tej uwzględniono cenę materiałów dla słuchaczy. Zajęcia odbywają się w ośrodkach PZITS na terenie Warszawy, w formie zaocznej, w soboty i niedziele. Grupy min. 20 osób.

 

Uprawnienia rzeczoznawcy na wniosek kandydata przyznaje Główny Inspektor Sanitarny, po spełnieniu procedur egzaminacyjnych. Do wniosku załącza się zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:

507 153 726
501 278 967
502 278 967

bottom of page