Szkolenia

Kurs przygotowujący i egzamin na uprawnienia energetyczne grupa I elektryczna

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Warszawski

serdecznie zaprasza na kurs oraz egzamin na

uprawnienia energetyczne I grupa elektryczna dla osób dozoru i eksploatacji


Tematyka kursu obejmuje:
 • Ustawa Prawo energetyczne i przepisy z niej wynikające
 • Ustawa Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi
 • Przepisy ochrony przeciwpożarowej
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; polecenie wykonania pracy
 • Wyłączniki różnicowoprądowe i zakres ich stosowania
 • Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych i odgromowych oraz połączeń wyrównawczych
 • Elektryczne urządzenia napędowe; dobór przewodów i zabezpieczeń
 • Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; strefy zagrożenia wybuchem
 • Stacje transformatorowo-rozdzielcze; elektroenergetyczne linie przesyłowe
 • Podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, elektryczne sieci trakcyjne
 • Dokumentacja budowy, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna, książka obiektu budowlanego

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu instalacji i sieci gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. Nr 89 poz.828 z późn. zm.).

Koszt 1-dniowego kursu wynosi 250,- zł , koszt jednego egzaminu E lub D 160,- zł.

Na życzenie pracodawcy istnieje możliwość przeprowadzenia kursu wyjazdowego.

Kandydaci do egzaminu dobrze znający aktualne przepisy mają możliwość przystąpienia do egzaminu bez uczestnictwa w kursie przygotowującym.

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów 605 658 349, 501 278 967.

Serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl