Szkolenia

Egzamin na uprawnienia energetyczne grupa III gazowa

Zgodnie z Art. 54. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ) Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: 1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacja urządzeń instalacji i sieci. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. z 2003r. Nr 89 poz.828, z póz. zm.).

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Warszawski

serdecznie zaprasza na egzamin na

uprawnienia energetyczne III grupa gazowa dla osób dozoru i eksploatacji

Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Koszt jednego egzaminu E lub D wynosi 160 zł.

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów 505 033 707, 501 278 967.

Serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl