Szkolenia

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
Tematyka kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej:
  1. Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym,
  2. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
  5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy,
  6. Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
  7. Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy okoliczne,
  8. Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie,
  9. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci i instalacje sanitarne,
  10. Ochrona środowiska naturalnego. Ekologia środowiska pracy.
 
Kurs zakończony zostanie testem próbnym (indywidualnym), sporządzonym na podstawie banku pytań obowiązujących w poprzednich sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane. Wykładowcy na kursie dokonają podsumowania wyników uzyskanych przez słuchaczy z testu pisemnego i ukierunkują do dalszych, zewnętrznych egzaminów.
Koszt uczestnictwa w 4-dniowym kursie wynosi 1500 złotych od osoby. W kwocie tej uwzględniono cenę pakietu materiałów dla słuchaczy tj. aktualnych podręczników i zbioru aktów prawnych.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych można uzyskać bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.
Szkolenie odbywa się w ośrodkach PZITS na terenie Warszawy, w formie zaocznej, w soboty i niedziele. Grupy min. 20 osób.

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl