Szkolenia

Kurs dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw Higieniczno - Sanitarnych
Tematyka kursu dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych obejmuje zakresy:
 1. Budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:
  a) zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
  b) stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
  c) warsztaty produkcyjno-usługowe,
  d) obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
  e) obiekty weterynaryjne,
  f) magazyny i hurtownie,
  g) obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
  h) stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich.
 2. Budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:
  a) obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
  b) obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz zespołami obsługi technicznej,
  c) pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
  d) magazyny i hurtownie,
  e) zakłady usługowe nieprodukcyjne,
  f) obiekty weterynaryjne,
  g) domy pomocy społecznej.
 3. Budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:
  a) budownictwo, o którym mowa w pkt. 2,
  b) zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
  c) pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
  d) sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
  e) apteki.
 
Kurs zakończony zostanie zaliczeniem w formie testu z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych określonej dokumentacji projektowej.
Koszt uczestnictwa w 4-dniowym kursie wynosi 1 500 złotych od osoby. W kwocie tej uwzględniono cenę materiałów dla słuchaczy. Zajęcia na kursie odbywają się w ośrodkach PZITS na terenie Warszawy, w formie zaocznej, w soboty i niedziele. Grupy min. 20 osób.
Uprawnienia rzeczoznawcy na wniosek kandydata przyznaje Główny Inspektor Sanitarny, po spełnieniu procedur egzaminacyjnych.

Kontakt w sprawie kursów:
507 153 726
501 278 967
502 278 967

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl