Szkolenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika
 
Lp.
Nazwa zawodu
Symbol cyfrowy
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
Minimalna liczba godzin
Forma stacjonarna
Forma zaoczna szkolenia
1.
Technik urządzeń sanitarnych
311209
K1.
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
340 godz.
222 godz.
K2.
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
330 godz.
216 godz.
K3.
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
300 godz.
196 godz.
2.
Technik gazownictwa
311913
K1.
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
540 godz.
352 godz.
K2.
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
430 godz.
280 godz.
 
 Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji występującej w zawodzie „technik urządzeń sanitarnych” (3 kwalifikacje) i w zawodzie „technik gazownictwa” (2 kwalifikacje) i prowadzony jest w formie zaocznej.
Poza efektami kształcenia uzyskanymi po ukończeniu kursu z zakresu danej kwalifikacji słuchacza obowiązuje ponadto osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, na które składają się:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- język obcy ukierunkowany zawodowo,
- kompetencje personalne i społeczne,
- organizacja pracy małych zespołów oraz
- umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń sanitarnych i technik gazownictwa.
 
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być zwolniona z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia realizowanych na kursie, o ile przedstawi odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom stwierdzający wcześniej nabycie tychże treści lub efektów kształcenia.
Na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów przeznacza się 380 godzin – dla formy kształcenia stacjonarnej i odpowiednio 248 godzin – dla formy kształcenia zaocznej.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu umożliwiającego, po jego zdaniu, uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Oznacza to, iż: „począwszy od roku szkolnego 2013/2014 osoby dorosłe mogą uzyskać dyplom technika w zawodzie „technik urządzeń sanitarnych” lub „technik gazownictwa”, tylko i wyłącznie, po uzyskaniu świadectwa z każdej kwalifikacji oddzielnie, wchodzącej w zakres danego zawodu” i „o ile posiada świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły średniej”.
Kształcenie odbywa się w formie zaocznej, co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedziele. Częstotliwość zajęć tak zostanie określona ażeby w okresie jednego semestru odbyły się zajęcia z zakresu jednej kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się w ośrodkach PZITS na terenie Warszawy w grupach min. 20 osób. Koszt uczestnictwa w kursie jednego słuchacza wynosi 200 złotych miesięcznie. Ze słuchaczami zostanie zawarta umowa.


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl