Szkolenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera
W zawodzie „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” (712 616) wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:
Lp.
Nazwa zawodu
Symbol cyfrowy
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
Minimalna liczba godzin
Forma stacjonarna
Forma zaoczna szkolenia
1.
Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych
712616
K1.
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
340 godz.
222 godz.
K2.
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
330 godz.
216 godz.
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera organizowany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji i prowadzony jest w formie zaocznej. Absolwent obu kursów zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów cieplnych,
c) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych słuchacza obu kursów na tytuł montera obowiązuje ponadto osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych jak na tytuł technika (pkt. 4). Na efekty kształcenia wspólne na tytuł montera przeznacza się 350 godz. (228 godz.).
Absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji świadectwem oraz uzupełnieniu odpowiednio różnic programowych może uzyskać dodatkowe kwalifikacje odpowiednio wyodrębnione w zawodzie „technik urządzeń sanitarnych” lub „technik gazownictwa” (pkt. 4).
Pozostałe procedury kursu na tytuł montera obowiązują jak na kursie na tytuł technika.
Uwaga! Po wpisaniu do klasyfikacji zawodów zawodu „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się kształcenia dla nowych kandydatów w zawodach:
-monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
-monter instalacji gazowych.
-monter sieci komunalnych.
 
Zakres kwalifikacji tych zawodów mieści się w zakresie nowego zawodu „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”. Jednocześnie po wprowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przestały istnieć Państwowe Komisje Egzaminacyjne nadające tytuły zawodowe (robotnika) lub mistrza w danym zawodzie.

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl