Przepisy

PRAWO ENERGETYCZNE

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1042 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 594 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 980 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 555 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1144 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1504 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 875 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl