Przepisy

DOZÓR TECHNICZNY

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2003 nr 28 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2136 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2707 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2185 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl